GDPR

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre hostí Apartmány Tereza

Pravidlá spracovania osobných údajov v spoločnosti TEREZA, spol.s r.o. ( prevádzkovateľ Apartmány Tereza *** )

 Vypracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/EX (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám ako dotknutej osobe, o ktorej spoločnosť TEREZA, spol.s r.o. spracúva osobné údaje, informácie v zmysle Nariadenia, najmä

 • Údaje o nás ako prevádzateľovi a dať Vám kontakt na zodpovednú osobu
 • Zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté
 • Informácie o rozsahu údajov, ktoré o Vás spracúvame
 • Okruh účelov, na ktoré Vaše osobné údaje môžeme využívať a právnych základoch spracúvania
 • Informácie o Vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť

Informácie o prevádzkovateľovi

TEREZA, spol.s r.o.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro, Vložka č. 14584/B

Sídlo spoločnosti: Hradská 20, 821 07 Bratislava

IČO: 35716924

DIČ: 2020987078

IČ DPH: SK 2020987078

Štatutárny orgán: JUDr.Terézia Kudla, konateľ
Bankové spojenie:

Názov banky: VÚB

Adresa banky: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Slovakia

SWIF KÓD:  SUBASKBX

Číslo účtu: SK7702 0000 0000 116 5754 358
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2638 0233


Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Spoločnosť TEREZA, spol.s r.o., vymenovala zodpovednú osobu, ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia. V prípade potreby získania všeobecných informácii a požiadavky na uplatnenie Vašich práv v zmysle Nariadenia môžete tak učiniť na apartmany.tereza@gmail.com
Kontaktná osoba : Ing. JUDr. Terézia Kudla

Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

TEREZA, spol.s r.o. poskytuje svoje služby na zmluvnom základe, ale aj na základe objednávky prostredníctvom emailu, telefonátom, priamym predajom na mieste a jej činnosť je regulovaná množstvom právnych predpisov, ktoré vyžadujú získavanie a spracúvanie osobných údajov. Sú však situácie, v ktorých je spracúvanie osobných údajov oprávneným záujmom spoločnosti TEREZA, spol.s r.o., alebo pri ktorých od Vás žiadame súhlas na ich spracúvanie.

Účelom spracovania je:

 • Poskytovanie hotelových služieb
 • Marketingová komunikácia
 • Poskytovanie ostatných služieb súvisiacich s účelom podnikania a živnostenským oprávnením

 Právny základ spracovania Vašich osobných údajov je spravidla:

1) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 Spracúvanie osobných údajov na plnenie zmluvy spravidla zahŕňa veľké množstvo činností

 • Objednávka ubytovacej služby a určenie miestnej dane za konkrétnu osobu
 • Objednávka ubytovacej služby právnickou osobu
 • Objednávka ubytovacej  služby cestovnou agentúrou alebo cestovnou kanceláriou
 • Objednávka služby súvisiacej s predmetom podnikania spoločnosti TEREZA, spol.s r.o.
 • Zmluva na základe zaväzenej objednávky s vyššie uvedenými príkladmi
 • Fakturácia na základe vyššie uvedených príkladov
 • Vybavovanie reklamácii a sťažností
 • Zamestnanec spoločnosti TEREZA, spol.s r.o.

2) splnenie zákonnej povinnosti

V prípadoch, ak sa údaje spracúvajú na účely plnenia právnych povinnosti spoločnosti, sa súhlas dotknutých osôb nevyžaduje. Dotknutou osobou v tomto prípade môže byť nielen hosť, ale aj zamestnanec. Spoločnosť je v takých prípadoch oprávnená získavať a ďalej spracúvať Vaše osobné údaje aj v rozsahu a na účely, ktoré stanovujú osobitné predpisy, ktoré súvisia s účelom vykonávania poskytovaním hotelových služieb, iných služieb spoločnosti TEREZA, spol.s r.o.. V mnohých prípadoch právny predpis určuje aj minimálnu dobu, po ktorú je spoločnosť povinná údaje spracúvať a súvisiace účely, na ktoré je potrebné údaje spracúvať alebo priamo vymenúva spracovateľské činnosti, ktoré je potrebné vykonať. Ak by dotknutá osoba odmietla osobné údaje poskytnúť, poskytnutá službu nie je možné uzavrieť.

 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

V zmysle zákona spoločnosť monitoruje objekt Apartmánov Tereza pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu s označením monitorovacieho priestoru, pričom vyhotovený záznam možno využiť na účely odhaľovania trestných činov, na zisťovanie ich páchateľov a pátranie o nich a to najmä na účely ochrany pred trestnou činnosťou. Spoločnosť môže videozáznam a audiozáznam poskytnúť orgánom verejnej moci na ich požiadanie. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na tieto účely, spoločnosť ho zlikviduje bezodkladne po uplynutí 7 dni.

3) spracúvanie na účel oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť

Typickým príkladom spracúvania údajov na účely oprávnených záujmov je spracúvanie súvisiace: 

- S internými administratívnymi procesmi

- Obrazové záznamy - Na účel priameho marketingu v prípade, že sme Vaše údaje získali pri poskytovaní produktov alebo služieb

Pri spracúvaní osobných údajov na účel oprávnených záujmov musí spoločnosť posúdiť spôsobom stanoveným v Nariadení, či oprávnene dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Voči spracúvaniu osobných údajov na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa máte právo namietať.

4) spracúvanie na účely archivácie a na štatistické účely

V určitých situáciách môže spoločnosť aj po naplnení pôvodného účelu spracúvania rozhodnúť, že niektoré osobné údaje bude naďalej spracúvať na štatistické účely. V takomto prípade prijme spoločnosť opatrenia na ochranu práv dotknutej osoby, najmä to, aby sa údaje spracúvali osobitne, nevyužívali sa na iné účely, pokiaľ je to možné, boli počas spracúvania presudonymizované a výstupy z nich boli anonymizované štatistické údaje, ktoré už nebudú mať charakter osobných údajov.

5) spracúvanie na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Prípady ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu, ktorý je neskôr odvolaný a údaje sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

6) súhlas dotknutej osoby

V prípadoch ak je právnym základom Váš súhlas, spoločnosť nebude podmieňovať poskytovanie svojich služieb jeho udelením. Súhlas preto musí byť slobodne daný a odvolateľný. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Rozsah spracúvania osobných údajov

Spoločnosť spracúva Vaše údaje zvyčajne v tomto rozsahu:

Identifikačné údaje /meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, adresa miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra, číslo zápisu

Kontaktné údaje /kontaktné telefóne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, adresa prechodného pobytu

Kamerové záznamy /najmä priestorov, v ktorých zamestnanci uskutočňujú platobný styk s hosťom

Tieto údaje získava spoločnosť priamo od Vás

Poskytovanie Vašich osobných údajov iným osobám

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností.

Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby spoločnosť poskytla Vaše osobné údaje aj iným príjemcom. Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoby, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť zákonná povinnosť, Váš súhlas, písomný pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy a oprávnený záujem spoločnosti alebo tretej osoby.

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť podľa okolností Vášho vzťahu so spoločnosťou:
Spoločnosti na ktoré sme postúpili pohľadávky.

Sprostredkovatelia

Spoločnosť môže využívať tretie strany na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v mene spoločnosti a na účel a spôsob určený spoločnosťou.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou v rámci SR, maximálne v rámci EU, nakoľko môže využiť iné cestovné kancelárie a cestovné agentúry.

Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané manuálnymi a elektronickými prostriedkami spôsobom, ktorý zabezpečí ich bezpečnosť, integritu a dostupnosť.

Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané, závisí od účelu spracúvania a je určená spoločnosťou, ako prevádzkovateľom alebo právnymi predpismi. Právne predpisy pritom stanovujú minimálne doby, po ktoré je spoločnosť povinná údaje uchovávať:

V prípadoch, keď spoločnosť ako prevádzkovateľ sama stanovuje dobu spracúvania osobných údajov, je táto doba stanovená tak, aby bola primeraná účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú. Spoločnosť je povinná vymedziť
Právny základ spracúvania ,Doba spracúvania, Súhlas dotknutej osoby na 3 roky od udelenia súhlasu a uviesť aký oprávnený záujem má spoločnosť a  určí priemernú dobu podľa jednotlivých prípadov

Zákonná povinnosť

Ak vo vzťahu k tej istej informácii alebo skupine informácii existuje viac rôznych dôb uchovávania, použije sa na určenie najdlhšia z nich.

Právo dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia voči spoločnosti, ako prevádzkovateľovi, práva vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

Je povinnosťou spoločnosti zabezpečiť , aby ste si tieto práva mohli jednoduchým spôsobom uplatniť, avšak zároveň má spoločnosť povinnosť chrániť Vaše údaje pred neoprávneným prístupom a pozmenením. Spoločnosť preto musí overiť Vašu totožnosť tak, aby ste Vy aj spoločnosť mali istotu, že sa informácie nedostanú k neoprávnenej osobe alebo že Vaše práva nebudú zneužite. Z toho dôvodu spoločnosť odporúča, aby ste si Vaše práva uplatnili podaním žiadosti na našu emailovú adresu /v tomto prípade, môže spoločnosť žiadať od Vás overenie totožností, popr. odovzdanie žiadosti priamo v Apartmánoch Tereza

Pokiaľ Vaša totožnosť nebude overená, spoločnosť si vyhradzuje právo nekonať na základe takejto žiadosti.

Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoločnosť môže buď:

 • Požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vo výške 10 eur/žiadosť
 • Odmietnuť konať na základe žiadosti

Ak si uplatníte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, banka oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, informáciu o tom, že takéto práva boli uplatnené, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Právo na prístup k osobným  údajom

Osobné údaje sú spracované oprávnenými osobami spoločnosti TEREZA, spol.s r.o., Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom, sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so spoločnosťou TEREZA, spol.s r.o.

Máte právo získať od nás ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom , či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu ak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

1.Účely spracúvania

2.Kategórie dotknutých osobných údajov

3.Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

4.Predpokladaná doba uchovávania osobných údajov

5.Existencia práva požadovať opravu, vymazanie, obmedzené spracovanie, namietať

Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
 Právo získať kópiu osobných údajov však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných, záujmami iných môže byť v tomto prípade ochrana osobných údajov inej osoby.

Ak v súvislosti s Vašou osobu spracúvame veľké množstvo informácii, môžete požadovať, aby ste upresnili ktorých informácii alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka.

Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu

Cieľom spoločnosti je spracúvať presné a úplné osobné údaje. Ak však viete a to, že to tak nie je, máte právo na to, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť v spoločnosti bez zbytočného odkladu
 Vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu vymazať tieto osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • Osobne údaje už nie sú potrebné na účely
 • Odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a zároveň neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
 • Namietate voči automatizovanému spracúvaniu
 • Osobné údaje sa spracúvali nezákonne

Toto právo sa nemusí uplatniť, ak sú splnené podmienky, napríklad ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

V prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie, máte právo žiadať, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý upravuje Nariadenie

Právo na prenosnosť

V prípadoch, ak sa spracúvanie Vašich údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a zakladá sa na súhlase alebo na zmluve, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli banke, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to priamo, ak je technicky možné.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. Spoločnosť v týchto prípadoch vykoná posúdenie , či oprávnené záujmy banky prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli vo svojej námietke.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania z dôvodu oprávneného záujmu banky, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak ste podali námietku, Vaše osobné údaje sa už na účely priameho marketingu nesmú spracúvať.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Profilovaním je automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých Vašich osobných aspektov, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Automatizovaným rozhodovaním na základe profilovania je rozhodnutie vykonané počítačovým programom na základe výsledku profilovania. Ak také automatizované rozhodovanie na základe profilovania má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, Nariadenie s ním spája špecifické právo, a to právo požadovať, aby sa na Vás uvedené rozhodnutie nevzťahovalo.

Právo podať sťažnosť na začatie konania o ochrane osobných údajov

ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12,

820 07 Bratislava 27, statnydozor@pdp.gov.sk.

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti TEREZA, spol.s r.o. sú platné od 25.05.2018

Za spoločnosť TEREZA,spol.s r.o.

JUDr. Terézia Kudla